فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
گروه حقوقی وآموزشی نسیم عدل - فهرست ۹۹ سایت برتر حقوقی در سال ۲۰۰۰
فهرست ۹۹ سایت برتر حقوقی در سال ۲۰۰۰

۱ .         USLaw . com
http : //www . uslaw . com
An internet - based , real - time legal information service .
سرویس اطلاعات حقوقی هم زمان واقعی بر اساس منابع و امكانات اینترنتی

۲ .         Westlaw . com
http : //www . westlaw . com
A comprehensive legal resource for attorneys and students .
یك منبع حقوقی تطبیقی برای وكلاء و دانشجویان حقوقی

۳ .         The Internet Lawyer
http : //www . internetlawyer . com
A general legal resource .
یك منبع حقوقی عمومی

۴ .         American Bar Association
http : //www . abanet . org
Official site of the national organization for lawyers .
سایت رسمی سازمان ملی وكلاء ( آمریكا )

۵ .         The Legal Pad
http : //legal - pad . com
A searchable directory of legal resources .
فهرست قابل جستجوی منابع حقوقی

۶ .         Court TV Legal Help
http : //www . courttv . com/legalhelp
A legal self - help resource from Court TV .
یك منبع خودآموز حقوقی از تلویزیون دادگاهی ( كورت تیوی )

۷ .         Lawlink Legal Research Jumpstation
http : //www . abanet . org/lawlink/home . html
Directory of law links .
فهرستی از پیوندها ( آدرسها ) دیگر حقوقی

۸ .         Counsel Quest
http : //www . counselquest . com
A legal research directory .
یك فهرست منبع حقوقی

۹ .         Current Legal Resources
http : //www . currentlegal . com
A free legal database .
بانك اطلاعات حقوقی مجانی

۱۰ .         Legislative Hot Line Directory
http : //www . freeadvice . com
Comprehensive encyclopedia of laws and legal rights .
دایره المعارف تطبیقی مقررات و حقوق

۱۱ .         FindLaw Consumer
http : //www . findlaw . com
A resource for finding legal assistance .
منبع دستیابی به راهنماییهای حقوقی

۱۲ .         The Consumer Law Page
http : //consumerlawpage . com/brochure/index . html
A great legal resource for consumers .
بك منبع بزرگ حقوقی برای مصرف كنندگان

۱۳ .         DivorceAdvisors . com
http : //www . divorceadvisors . com
Provides access to a full range of professionals including divorce attorneys , accountants , mediators , therapists , and more .
دسترسی به رنج و حوزه كاملی از اطلاعات تخصصی فراهم شده است ، از جمله شامل وكلاء ، طلاق ، حسابداری ، دلالی و میانجیگری ، پزشكی و بیشتر

۱۴ .         Yale Law School
http : //elsinore . cis . yale . edu/lawweb/lawschool/ylsfd . htm
A top U . S . law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه یل آمریكا

۱۵ .         Institute for First Amendment Studies
http : //apocalypse . berkshire . net/~ifas/
Specializes in freedom of speech legal issues .
تخصصی در زمینه مسائل حقوقی آزادی بیان

۱۶ .         Commercial Law League of America
http : //www . cla . org
A creditors ’ rights organization .
سازمان حقوق اعتباردهندگان

۱۸ .         Encyclopedia of Law & Economics
http : //encyclo . findlaw . com/
A law and economics literature resource .
منبع ادبیاتی اقتصادی حقوقی

۱۹ .         Death Penalty Information Center
http : //www . essential . org/dpic
Lobby group attempting to reverse the death penalty law .
مجمع گروه پیشگامان الغاء قانونی مجازات اعدام

۲۰ .         The Federal Gateway
http : //fedgate . org
Huge directory of federal government links .
فهرست گستردهای از سایر سایتهای دولت فدرال آمریكا

۲۱ .         Harvard Journal of Law and Technology
http : //jolt . law . harvard . edu/
Online version of the respected legal journal .
نسخه آن لاین مجله حقوقی معروف هاروارد

۲۲ .         Jurist : The Law Professors ‘ Network
http : //jurist . law . pitt . edu/
An open to the public legal resource designed for and by law professors .
دریچهای به منابع عمومی حقوق ، طراحی شده برای و بوسیله متخصصین حقوقی

۲۳ .         U . S Copyright Office
http : //lcweb . loc . gov/copyright
Provides copyright guidelines and an easy to use search engine .
شامل راهنماییهای حقوق معنوی و راحت برای استفاده بوسیله موتورهای جستجو

۲۴ .         Prairie Law
http : //prairielaw . com/
A general legal resource .
منبع عمومی حقوقی

۲۵ .         WWW Virtual Library : Political Science
http : //spirit . lib . uconn . edu/PoliSci/polisci . htm
Political science web directory .
فهرست سایتهای وبی علم سیاست

۲۶ .         Justices of the Supreme Court
http : //supct . law . cornell . edu/supct/justices/fullcourt . html
Learn about the current and previous Supreme Court justices .
آشنائی با عدالت كاركرد دادگاه عالی فعلی و قبلی

۲۷ .         THOMAS
http : //thomas . loc . gov/
Government search engine .
موتور جستجوی منابع حقوق دولتی آمریكا

۲۸ .         First Amendment Cyber - Tribune
http : //w۳ . trib . com/FACT/
Specializes in freedom of speech issues and legal developments .
ویژه مسائل آزادی بیان و توسعه و تحولات حقوقی آن

۲۹ .         lawyershop
http : //www . lawyershop . com/
The easiest and fastest way to find any type of lawyer in your metro area .
راحتترین و سریع ترین راه پیدا كردن هر نوع از وكیل در منطقه مسكونیتان ( آمریكا و كانادا )

۳۰ .         Boston University School of Law
http : //web . bu . edu/LAW/
A top U . S . law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه بوستون آمریكا

۳۱ .
http : //www . aals . org/
Homepage of the national law school association with links and more .
صفحه خانگی انجمن دانشكدههای حقوقی ملی با لینك ارتباط با سایر منابع و غیره

۳۲ .         GPO Access
http : //www . access . gpo . gov/su _ docs/aces/aaces۰۰۲ . html
A general legal resource .
یك منبع حقوقی عمومی

۳۳ .         Ohio State University School of Law
http : //www . acs . ohio - state . edu/units/law/
A top U . S . law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه اوهایو آمریكا

۳۴ .         American College of Trust and Estate Counsel
http : //www . actec . org/
A professional association consisting of approximately ۲ , ۷۰۰ lawyers from throughout the United States .
انجمن تخصصی شامل نزدیك به ۲۷۰۰ وكیل از سراسر كشور ایالات متحده آمریكا

۳۵ .         All Law
http : //www . alllaw . com/
An Internet legal directory .
فهرست سایتهای حقوقی اینترنتی

۳۶ .         American City Business Journals
http : //www . amcity . com/
Covers legal news and issues gathered from a number of resources .
شامل اخبار و مسائل حقوقی جمعآوری شده از منابع مختلف

۳۷ .         Attorney Locate
http : //www . attorneylocate . com
Helps you locate attorneys in your area .
راهنمایی برای پیداكردن وكیل در منطقه شما

۳۸ .         Valuelaw Consulting
http : //www . valuelaw . com
Provides a full range of services to optimize the relationship between law firms and their clients .
فراهم كردن رنج و حوزه كاملی از خدمات برای بهینه سازی ارتباط بین شركتها و مشتریان

۳۹ .         Brief Reporter
http : //www . briefreporter . com/
Archive of legal briefs .
آرشیوی از خلاصههای حقوقی

۴۰ .         CataLaw
http : //www . catalaw . com/index . shtml
'' Catalog of catalogs of law on the ‘ net . ''
فهرستی از كاتولوگهای حقوقی در شبكه

۴۱ .         Claitor ‘ s Law Books and Publishing
http : //www . claitors . com/
Distributes Government Printing Office documents .
اسناد اداری چاپ شده پراكنده دولتی

۴۲ .         Constitutional Guardians of America
http : //www . constitutionalguardian . com/
A very interesting site proposing ways to rope lawyers to the judicial branch .
یك سایت جالب پیشنهاد دهنده راههایی برای ارتباط شعب قضائی

۴۳ .         Counsel Connect Web
http : //www . counsel . com
Online legal forum for lawyers .
انجمن همزمان حقوقی برای وكلاء

۴۴ .         Cyberspace Bar Association
http : //www . cyberbar . net
Provides lawyer referrals .
شامل مراجعات وكلاء

۴۵ .         Democracy Network
http : //www . democracynet . org/
A nonpartisan organization covering American democratic issues .
سازمان بی طرف پوشش دهنده مسائل دمكراسی آمریكائی

۴۶ .         DepoNet
http : //www . deponet . com/
A general law resource .
منبع بزرگ حقوقی

۴۷ .         Dumb Laws
http : //www . dumblaws . com/
A huge collection of the most senseless laws in the entire United States .
مجموعه گسترده ای از قوانین بی مورد در تمام ایالات متحده

۴۸ .         EPA
http : //www . epa . gov/
The homepage of the Environmental Protection Agency .
صفحه خانگی آژانس حمایت محیطی

۴۹ .         FCC
http : //www . fcc . gov
The homepage of the Federal Communications Commission .
صفحه خانگی كمیسیون مخابرات فدرال

۵۰ .         Federal Hotlist
http : //www . fcw . com/ref/fedgov . htm
Directory of Federal agencies on the Web .
فهرستی سایتهای وبی آژانسهای فدرال آمریكا

۵۱ .         FDA
http : //www . fda . gov/
Food and Drug Administration ‘ s homepage .
صفحه خانگی اداره دارو و غذای فدرال آمریكا

۵۲ .         Federal Court Law Review
http : //www . fedjudge . org/fclr/۹۸index . htm
Designed for scholars of federal legal issues .
طراحی شده برای دانشپژوهان مسائل حقوقی فدرال

۵۳ .         FindLaw
http : //www . findlaw . com//index . html
A general legal resource .
یك منبع بزرگ حقوقی

۵۴ .         Hieros Gamos
http : //www . hg . org/
A general legal guide .
راهنمای بزرگ حقوقی

۵۵ .         The Legal Domain Network
http : //www . kentlaw . edu/lawnet/lawnet . html
Your connection to legal discussion groups on the Web .
ارتباط شما به گروههای مباحث حقوقی در اینترنت

۵۶ .         KnowX
http : //www . knowx . com/
Legal document search engine .
موتورهای جستجوی اسناد حقوقی

۵۷ .         Columbia University Law School
http : //www . law . columbia . edu/
A top U . S . law school .
دانشكده حقوق دانشگاه كلمبیا آمریكا

۵۸ .         Law . com
http : //www . law . com/
'' Your Portal to the Law . ''
مدخلی برای ورود به دنیای حقوق

۵۹ .         American Legal Ethics Library
http : //wwwsecure . law . cornell . edu/ethics/
Covers ethical issues facing the legal profession .
پوشش مسائل اخلاقی چهار چوب حرف حقوقی

۶۰ .         Law of Commercial Transactions
http : //wwwsecure . law . cornell . edu/topics/topic۲ . html
Directory of legal resources on the Internet .
فهرستسی از منابع حقوقی در اینترنت

۶۱ .         United States Code
http : //www . law . cornell . edu/uscode/
Unabridged U . S . law resource .
منبع مختصر حقوقی آمریكا

۶۲ .         Emory University School of law
http : //www . law . emory . edu/        
Top - ranked law school ‘ s home page
صفحه حانگی دانكشده حقوقی اموری

۶۳ .         Harvard Law
http : //www . law . harvard . edu/
A top - ranked American law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه هاروارد آمریكا

۶۴ .         Federal Communications Law Journal
http : //www . law . indiana . edu/fclj/fclj . html
Online version of the legal journal .
نسخه آن لاین مجله حقوقی

۶۵ .         NYU School of Law
http : //www . law . nyu . edu/
A top U . S . law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه ان وای یو آمریكا

۶۶ .         University of California , LA Law School http : //www . law . ucla . edu/
A top U . S . law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه كالیفرنا آمریكا

۶۷ .         University of Michigan Law School
http : //www . law . umich . edu/
A top - ranked American law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه میشیگان آمریكا

۶۸ .         Law Forum
http : //www . lawforum . net/
Directory of legal resources .
فهرستی از منابع حقوقی

۶۹ .         LawGuru Q & A
http : //www . lawhost . com/lawjournal/۹۸spring/y۲k . html
A legal self - help resource .
منبع خود آموز حقوقی

۷۰ .         Focusing on the Issue of Cost in Y۲K Litigation
http : //www . lawhost . com/lawjournal/۹۸spring/y۲k . html
Covers Y۲K legal issues .
شامل مسائل قانونی مشكل سال ۲۰۰۰

۷۱ .         LawInfo . com
http : //www . lawinfo . com/
An attorney referral and legal advice resource ( for a fee ) .
مراجعه به وكیل و منبع مشاورتی حقوقی ( برای قیمت )

۷۲ .         LawLinks . com
http : //www . lawlinks . com/
General legal resource .
منبع عمومی حقوقی

۷۳ .         Global LawNet
http : //www . lawnet . net/
A directory of legal resources .
فهرستی از منابع حقوقی

۷۴ .         Law News Network
http : //www . lawnewsnetwork . com/
A general legal news resource .
منبع اخبار عمومی حقوق

۷۵ .         LawResearch
http : //www . lawresearch . com/
A general legal resource .
منبع عمومی حقوقی

۷۶ .         University Law Review Project
http : //www . lawreview . org/
A law journal index with search engine .
موتور جستجوی نمایه ، اندیكس مجلات حقوقی

۷۷ .         Laws . com
http : //www . laws . com/
A directory of legal resources on the Internet .
فهرست منابع حقوقی در اینترنت

۷۸ .         Cornell Law Review
http : //www . lawschool . cornell . edu/clr
Online version of the bimonthly law journal .
نسخه آن لاین مجله حقوقی دو ماه یكبار

۷۹ .         National LawNet
http : //www . lawsites . com/
Index of law - related web sites .
نمایه سایتهای مرتبط حقوقی

۸۰ .         American Law Sources Online
http : //www . lawsource . com/also/
A directory of free legal resources on the Internet .
فهرست منابع مجانی حقوق در اینترنت

۸۱ .         LawWorld
http : //www . lawworld . com/
A general legal resource .
منبع حقوقی عمومی

۸۲ .         Ask A Lawyer .
http : //www . lawyers . com/lawyers - com/executable/ask/default . asp
A legal self - help resource .
منبع خود آموز حقوقی

۸۳ .         Legal dot Net
http : //www . legal . net/
A directory of legal resources .
فهرست منابع حقوقی

۸۴ .         National Law Journal
http : //www . ljextra . com/nlj/
Online version of the weekly law journal .
نسخه آن لاین مجله هفتگی حقوق

۸۵ .         National Bar Association Online
http : //www . melanet . com/nba/
National organization for lawyers .
سازمان ملی وكلاء

۸۶ .         Web Journal of Current Legal Issues
http : //www . ncl . ac . uk/~nlawwww/
A bimonthly general law journal .
مجله حقوقی عمومی دوماه یكبار

۸۷ .         NOLO Press
http : //www . nolo . com/
A general legal resource .
منبع عمومی حقوقی

۸۸ .         IRS Search
http : //www . nwbuildnet . com/nwbn/gov _ search . html#irs
Government search engine .
موتور جستجوی دولتی

۸۹ .         New York Law Journal
http : //www . nylj . com/
Law articles and news
اخبار و مسائل حقوقی

۹۰ .         National Federation of Paralegal Resources
http : //www . paralegals . org/
A professional resource for paralegals and other legal aids .
منبع حرفهای برای مسائل فراقانونی و سایر كمكهای حقوقی

۹۱ .         Web Sites on National Parliaments
http : //www . polisci . umn . edu/information/parliaments/
Directory of parliament web sites on the Web .
فهرست اینترنتی از سایتهای پارلمانهای دنیا

۹۲ .         Public Affairs Web
http : //www . publicaffairsweb . com/
Frequently updated public affairs and legal information resource .
منابع اطلاعات قانونی و موضوعات عمومی به روزشده تكراری

۹۳ .         QuickLaw
http : //www . quicklaw . com/
A Canadian legal database .
بانك اطلاعات حقوقی كانادا

۹۴ .         The Ethics Connection
http : //www . scu . edu/SCU/Centers/Ethics
Provides ethics tests and articles .
گستردهای از مواد و موضوعات اخلاقی

۹۵ .         Seamless Website
http : //www . seamless . com/
A massive legal resource .
یك منبع حقوقی گسترده

۹۶ .         University of Iowa - International and Comparative Law Program
http : //www . uiowa . edu/~iclp/        
A top - ranked American law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه لوا ، برنامه حقوق تطبیقی و بین الملل

۹۷ .         United Nations
http : //www . un . org/
Official site of the United Nations .
سایت رسمی سازمان ملل متحد

۹۸ .         United States Federal Judiciary
http : //www . uscourts . gov/
Official site of the U . S government ‘ s judicial branch .
سایت رسمی دادگاههای دولت آمریكا

۹۹ .         DEA
http : //www . usdoj . gov/dea/        
The Drug Enforcement Agency ‘ s homepage .
سایت نمایندگی اجرایی ( كنترل ومبارزه با ) مواد مخدر و روان گردان

۱۰۰ .         University of Texas School of Law
http : //www . utexas . edu/law/
A top - ranked American law school .
دانشكده حقوقی دانشگاه تكزاس آمریكا

۱۰۱ .         American University Law Review
http : //www . wcl . american . edu/pub/journals/lawrev/aulrhome . htm
Homepage of the respected law journal with order information .
سایت وابسته به مجله حقوقی ( دانشگاه آمریكا )

موفق و موید باشید

حسین زینعلی
وكیل دادگستری

.: Weblog Themes By VatanSkin :.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic